Repertoire

Diversen
Ring of Fire
Jolene
Mr. Spaceman
Calm After the Storm
Dancing in the Dark
One more cup of Coffee
Lyts meager wyfke
Que Serra
Bye Bye Love
Sex Bomb
Elvis Presley

Eigen Werk
Tekken op Trije
Dat makket it Libben Moai
As ik dy nedich ha

Oude (kinder)liedjes
Brandend Zand
Bloody Mary
Simmermoarn
De Maaitiid
My Bonny
Tante in Marokko
Daar was laatst een meisje loos
Feintsje fan Menaam
Door de bossen door de heide
Twee reebruine ogen
Wals Medley
Ein Bisschen Frieden
Shön ist die jugend